ஜூலை 19 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்துவை போல் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்திடவே தேவன் விரும்புகிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 19 | Daily Devotion | God Wants Our Life To Be Transformed From One Degree Of Glory To Another Like Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்