மே 21 | அனுதின தியானம் | இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் மட்டுமே நம் கண்களை பதித்துக் கொள்வோம் (இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவது. பாகம்-2)
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 21 | Daily Devotion | Let Us Fix Our Eyes On Jesus Christ (Knowing Jesus Christ. Part-2)
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்