ஜூன் 24 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்தவன் என்பதின் அர்த்தம் திருமதி இயேசு கிறிஸ்து என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்வோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

June 24 | Daily Devotion | The Clear Meaning Of Christian Is Mrs. Jesus Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்