அக்டோபர் 07 | அனுதின தியானம் | தேவன் நமக்குத் தரும் சத்தியங்களை தியானித்து, கீழ்ப்படிந்து நமக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்வோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 07 | Daily Devotion | Let Us Own The Truths That God Gives Us By Meditating And Obeying Them
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்