ஜனவரி 17 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்துவின் நுகத்தை நம்மீது ஏற்றுக் கொள்வோம், நமது வாழ்க்கை முழுவதையும் அர்ப்பணிப்போம்.
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 17 | Daily Devotion | Let Us Take Christ's Yoke Upon Us And Commit Our Lives Completely
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்