நவம்பர் 04 | அனுதின தியானம் | நம்மை முக்கியமானவர்களாக நினைக்க வேண்டாம், நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 04 | Daily Devotion | We Are Dead In Christ So Let Us Not Think That We Are Important
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்