ஜூலை 16 | அனுதின தியானம் | தேவன் நமக்கு மன்னித்திருக்கிறதை உணர்ந்து நாமும் மற்றவர்களை மன்னிப்போம் நேசிப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 16 | Daily Devotion | Realizing The Forgiveness Of God Let Us Forgive And Love Others
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்