ஏப்ரல் 21 | அனுதின தியானம் | "நான் உன்னில் பிரியமாய் இருக்கிறேன்", என்று தேவன் நம்மிடம் சொல்லும்படி வாஞ்சிப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 21 | Daily Devotion | Our Desire Is That God Should Say I Am Pleased With You
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்