அக்டோபர் 05 | அனுதின தியானம் | சாத்தான் சிலுவையில் தோற்கடிக்கப்பட்டவன், இப்பொழுது பெலனற்றவனாய் இருக்கிறான்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 05 | Daily Devotion | Satan Was Defeated On The Cross, Now He Is Powerless
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்