பிப்ரவரி 19 | அனுதின தியானம் | தேவன் சில சமயங்களில் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பாடுகளை அனுமதிக்கிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 19 | Daily Devotion | At Times God Permits His Children To Go Through Sufferings
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்