மே 18 | அனுதின தியானம் | தேவனுடைய ஜீவனை பற்றிக்கொள்வதே நித்திய ஜீவன் (பரம பிதாவை அறிவது. பாகம்-2)
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 18 | Daily Devotion | Laying Hold Of The Life Of God Is Eternal Life (Knowing Our Heavenly Father. Part- 2)
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்