ஜூன் 29 | அனுதின தியானம் | எல்லாவற்றை காட்டிலும் கிறிஸ்துவையே முழு இருதயத்தோடு நேசிப்போம் அவருக்கே முதலிடம் கொடுப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

June 29 | Daily Devotion | Love God With All Your Heart, Give First Place For Him Rather Than Anything Else
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்