மே 28 | அனுதின தியானம் | பெருமையும் அதிருப்தியுமாய் அல்ல எளிமையும் சிறுமையுமாய் வாழ்ந்திடுவோம் (சரீரமாகிய சபை கட்டப்படுதல். பாகம்-3)
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 28 | Daily Devotion | Let's Not Live With Pride But With Humility (Building The Body Of Christ. Part-3)
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்