ஜனவரி 27 | அனுதின தியானம் | தேவன் மேன்மை பாராட்டாத காரியங்களை நாம் கவனிக்க வேண்டாம், தேவனுக்காக நிலைத்திருப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 27 | Daily Devotion | Let Us Not Pay Attention To Those Things Which God Does Not Esteem
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்