அக்டோபர் 03 | அனுதின தியானம் | நம் பாவங்களை அறிக்கை செய்கையில் தவறு 100 சதவீதம் நம்முடையது என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 03 | Daily Devotion | When Confessing Our Sins, We Have To Take The Blame 100% On Ourselves
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்