ஆகஸ்ட் 09 | அனுதின தியானம் | சத்தியத்தின் வெளிச்சம் நமக்கு அதிகமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, கவனமாய் வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

August 09 | Daily Devotion | We Are Given Much Of The Truth's Light, Let Us Live Carefully
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்