மே 20 | அனுதின தியானம் | மற்றவர்களின் பரிசுத்தத்திற்காக நாம் பாடுபடுவதே கிறிஸ்தவத்தின் உயர்ந்த நிலை (இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவது. பாகம்-1)
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 20 | Daily Devotion | The Call In Christianity Is To Suffer For Everyone Holiness (Knowing Jesus Christ. Part-1)
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்