ஜூலை 30 | அனுதின தியானம் | நம் வாழ்க்கையின் மூலம் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துவதே கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாக இருப்பதாகும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 30 | Daily Devotion | Manifesting Christ Through Our Life Is The Testimony For Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்