நவம்பர் 13 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்துவின் சிந்தையோடு குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 13 | Daily Devotion | Encourage Everyone Of Your Family Members With The Same Attitude Of Jesus Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்