ஜூன் 19 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய முயற்சியினால் அல்ல, தேவ பலத்தால் மட்டுமே பாவத்தை ஜெயிக்க முடியும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

June 19 | Daily Devotion | Victory Over Sin Is Possible By God's Strength And Not By Ourselves
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்