மார்ச் 26 | அனுதின தியானம் | நாம் நீதியாய் வாழ்வதே கிறிஸ்துவின் வருகைக்கான ஆயத்தமே அல்லாமல், கால அட்டவணையை ஆராய்வது அல்ல
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

March 26 | Daily Devotion | The Readiness For The Coming Of The Christ Is To Live Righteously And Not Know Times
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்