நவம்பர் 17 | அனுதின தியானம் | சபையிலும், குடும்பத்திலும், நமது ஆவிக்குரிய பொறுப்பை நிறைவேற்றி கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு ஆயத்தமாவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 17 | Daily Devotion | Let's Be Ready For Coming Of Christ By Fulfilling Our Spiritual Work In Church And Family
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்