அக்டோபர் 11 | அனுதின தியானம் | தேவனுடைய வார்த்தையை மதித்து, தாழ்மையாய் இருப்பவர்களே கிறிஸ்துவோடு நடக்க முடியும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 11 | Daily Devotion | Only Those Who Are Humble And Respect God's Word Can Walk With Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்