செப்டம்பர் 19 | அனுதின தியானம் | நாம் கிறிஸ்துவுக்கென்று செய்த ஒரு காரியம் கூட வீணாய் போய்விடாது
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

September 19 | Daily Devotion | Not One Thing That We Have Done For Christ Will Go In Vain
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்