ஆகஸ்ட் 14 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக தேவன் நமக்கென்று செய்திருக்கிறவைகளை தியானித்துப் பார்ப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

August 14 | Daily Devotion | Let Us Meditate On What God Has Done For Us In Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்