டிசம்பர் 05 | அனுதின தியானம் | பெருமையினால் உண்டான சாத்தானுடைய வீழ்ச்சியை நினைத்து கவனமாய் இருப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

December 05 | Daily Devotion | Let Us Be Careful Remembering Satan's Fall Due To Pride
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்