ஜூலை 24 | அனுதின தியானம் | பிதாவின் சித்தத்தை அறிந்து கொள்வதும், நம் பாவங்களிலிருந்து இரட்சிக்கப்படுவதும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 24 | Daily Devotion | Knowing The Will Of Father And Being Saved From Our Sins
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்