ஜூன் 07 | அனுதின தியானம் | தேவன் நம் ஆத்துமாவில் உள்ள பாவ சிக்கல்களை சரி செய்து, பாவம் செய்யாதவர்களை போல மாற்றுகிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

June 07 | Daily Devotion | God Unties The Sinful knots In Our Soul And Changes Us As If We Have Never Sinned
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்