அக்டோபர் 10 | அனுதின தியானம் | சபையிலுள்ள தேவனுடைய ஊழியமானது அதிகபட்சமாய் சகோதரர்களை சார்ந்தே உள்ளது
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 10 | Daily Devotion | The ministry of God in the Church Is Largely Dependent On The Brethren
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்