ஜூன் 26 | அனுதின தியானம் | உதவியற்ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியைப் போல் நாம் எப்பொழுதும் தேவனையே சார்ந்து கொள்வோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

June 26 | Daily Devotion | Always Be Dependent On God Like a Helpless Lamb
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்