ஜூலை 01 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்துவின் நீதியை தரித்திருந்தால் மாத்திரமே நாம் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க முடியும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 01 | Daily Devotion | If Only We Are Clothed With The Righteousness Of Christ We Able To Stand Before God
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்