ஜனவரி 10 | அனுதின தியானம் | சுயநலத்தையும் பெருமையையும் உடைத்து தேவன் நம்மை சிறந்த பாத்திரமாக வனைந்திட விரும்புகிறார்.
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 10 | Daily Devotion | God Wants To Shape Us As a Vessel For Honor By Breaking Our Selfishness And Pride
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்