ஜூன் 13 | அனுதின தியானம் | தனித்து விடப்பட்டாலும், தேவனுக்காக நிலைத்திருக்கும் வாலிபர்களையே தேவன் தேடுகிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

June 13 | Daily Devotion | God Looks For Young People Who Stand For Christ Even Though Left Alone
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்