ஜூலை 15 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்து நடத்து கொண்டதைப் போலவே நாமும் பாவியை நேசிப்போம், பாவத்தை வெறுப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 15 | Daily Devotion | Love Sinner And Hate Sin Like Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்