ஜூலை 20 | அனுதின தியானம் | நமது சொந்த விருப்பத்திற்காக அல்ல தேவனுடைய நாமம் மகிமைக்காகவே வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 20 | Daily Devotion | Live Only For The Glory Of God And Not For Personal Interests
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்