மே 11 | அனுதின தியானம் | நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரின் சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் வாழ்ந்து வந்தால் நம்முடைய வாழ்கையின் முடிவு பரிதாபமாய் இருக்கும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 11 | Daily Devotion | If We Do Not Obey To The Voice Of The Holy Spirit, Our End Will Be Pathetic
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்