ஜூன் 09 | அனுதின தியானம் | நாம் மனுஷரோடு போராடுவதை நிறுத்தினால் மட்டுமே தேவன் நமக்காக யுத்தம் செய்ய முடியும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

June 09 | Daily Devotion | God Can Fight Our Wars Only If We Stop Striving With People
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்