ஜனவரி 13 | அனுதின தியானம் | பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்துவைப் போல பிறருக்கானதைத் தேடிடுவார்கள்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 13 | Daily Devotion | Those Filled With Holy Spirit Will Seek The Interests Of Others Like Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்