செப்டம்பர் 23 | அனுதின தியானம் | உலகத்திலே உபத்திரவம் உண்டு, எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

September 23 | Daily Devotion | In The World We Will Have Tribulation Let Everything Made Known To God
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்