ஏப்ரல் 02 | அனுதின தியானம் | பரிசுத்த ஆவியானவரின் பெலத்தால் நாவை கட்டுபடுத்துவதும் இரக்கமுள்ளவராய் எல்லோரையும் மன்னிப்பதும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 02 | Daily Devotion | Controlling Our Tongue And Forgiving Everybody By The Power Of The Holy Spirit
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்