செப்டம்பர் 05 | அனுதின தியானம் | ஜெயங்கொள்கிற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்வதே தேவனுடைய பரிபூரண சித்தம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

September 05 | Daily Devotion | God's Perfect Will Is To Live A Victorious Christian Life
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்