ஏப்ரல் 19 | அனுதின தியானம் | புதிய உடன்படிக்கைக்குள் பிரவேசிப்பதும், பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டிருப்பதின் அடையாளமும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 19 | Daily Devotion | Entering Into The New Covenant And The Mark Of Being Filled With The Holy Spirit
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்