ஆகஸ்ட் 19 | அனுதின தியானம் | பெருமை நம்மை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும், தாழ்மை பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்லும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

August 19 | Daily Devotion | Pride Takes Us To Hell, Humility Takes Us To Heaven
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்