அக்டோபர் 04 | அனுதின தியானம் | பழைய ஏற்பாட்டின் வாக்குத்தத்தங்களை புதிய உடன்படிக்கையின் வெளிச்சத்தில் தியானிப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 04 | Daily Devotion | Let Us Meditate The Promises Of The Old Testament In Light Of The New Covenant
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்