ஜூலை 29 | அனுதின தியானம் | நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாவிட்டால், அபிஷேகத்தை இழந்துவிடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 29 | Daily Devotion | If We Do Not Obey God's Word We Will Lose Our Anointing
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்