ஜனவரி 23 | அனுதின தியானம் | நாம் ஒளியாக இருக்க வேண்டும் என்பதே நம் ஒவ்வொருவரைக் குறித்த தேவனுடைய சித்தம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 23 | Daily Devotion | God's Will For Everyone Of Us Is To Be a Light
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்