அக்டோபர் 27 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்துவின் மூலம் தைரியமாய் கிருபாசனத்தண்டையில் சேரக்கடவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 27 | Daily Devotion | Let Us Draw Near With Confidence To The Throne Of Grace Through Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்