மே 25 | அனுதின தியானம் | ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டால் மட்டுமே பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கமுடியும் (பரிசுத்த ஆவியானவரை அறிவது. பாகம்-3)
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 25 | Daily Devotion | We Can Blessing To Others Only If Filled In Holy Spirit (Knowing The Holy Spirit. Part-3)
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்