ஏப்ரல் 06 | அனுதின தியானம் | ஜெபிப்பதை விட உபவாசிப்பதைவிட கூட்டங்களுக்கு செல்வதைவிட மேலான ஒரு கட்டளை உண்டு
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 06 | Daily Devotion | There Is a Great Commandment More Than Praying, Fasting And Attending Meetings
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்