ஜூன் 08 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய சொந்த விருப்பத்தை தேடாமல் மற்றவர்களுக்கு அடிமையாக நம்மை அர்ப்பணிப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

June 08 | Daily Devotion | Let Us Give Ourself As Slaves To Others By Not Seeking Our Own
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்